2015

December 2015 Special Issue

Table of Contents

Articles

Elham Jahangiri Kalaee, Mahmood Yaghobidost
PDF
1-14
Leila Rostami Biragh*, Saba Hajjabbari, Saba Hajjabbari, Seyyedeh Narges Karimpour, Seyyedeh Narges Karimpour
PDF
15-26
Akbar Zavari rezaei, Shahnaz karimi vahed*
PDF
27-32
Anahita Nabeie
PDF
33-44
Marzieh Zabihi, Mohammad Sanai ⃰
PDF
45-54
Babak Dehghani, Azadeh Eftekhari
PDF
55-67
Monireh Abdi
PDF
68-76
Gholamreza Arefian, Tayebeh Fadaei
PDF
77-91
Nasser Mohsseninia, Vahideh Dolatyari
PDF
92-107
Saeed Khodakaram Arzanagh
PDF
108-115
*Elahe Talezari, Ali Talezari1 Talezari1
PDF
116-123
M. Barkhordar, R. Tehrani
PDF
124-143
Hamed Mansouri, Hormoz Mehrani, Abbas Nargesian, Tahmoures Hassan Gholi Pour, Samira Bekr
PDF
144-162
Hasan Ghasemi Moghadam, Maryam Faraji
PDF
163-175
Behrad Noori
PDF
176-188
Nader Naderi*, Bijan Rezaee, Habib Jafari, Thanaa AbduL Kareem
PDF
189-204
Ahmad Bonyadi Naeini*, Mohammadsadegh Jamshidirad
PDF
205-212
Nasim Siavoshifar
PDF
213-228
Sodabeh Shahizare
PDF
229-236
Shadi Khalighi, Anahita Ghaemmaghami
PDF
237-243
Farzaneh Yousefi, NoushirvanKhezri Moghadam
PDF
244-260
Maryam jahandar, Zohreh Latifi*, Fereshteh Moradi
PDF
261-270
Azita Daneshvari Fard, Mina Mojtabaei
PDF
271-284
Shahrzad Tavahodi,, Seraj Ad-Din Mohebbi, Shahram Zare
PDF
285-304
Azam Shamkhani, Abdorreza As'adi
PDF
305-324
Ali Khorshidi
PDF
325-339
Mehdi abedi
PDF
340-351
Ali asghar Rezayi, Hosein Shamsabadi
PDF
352-358
Mohammad Ali zohrehie, Zohreh Tayefeh Seifi
PDF
359-373
Abdolkarim Gayem, Soghra Dowlatkhah
PDF
374-385
Zohreh Tayefeh Seyfi, Mohammad Ali Zohrehie
PDF
386-399
Rasa Mohajeri Nezhad, Abdolkarim Gayem
PDF
400-412
Mohammad Ali Zohrehie, Zohreh Tayefeh Seyfi
PDF
413-427
Mohammad Mahdi Sadr Hashemi, Abdolkarim Gayem
PDF
428-439
Sozan Alvandi
PDF
440-450
Hanieh Heydarnia*, Zahra Saber, Razieh Aghashiry
PDF
451-460
Amir Hossein Amir Khani, Seyed Ali Akbar Ahmadi, Ali Karbasi
PDF
461-475
Hossein Ghasemi, Yadollah Noorifard Noorifard
PDF
476-497
Mansureh Esfandiyari Jazi, Mohammad Ali Hajidehabadi *
PDF
498-509
Mahdi Dayhempour, Saeed Sadeghian Gharaghieh, Moslem soleimanpour, Saber Shokri
PDF
510-523
Maryam Eskandarpour, Jahanshah Mohammadzadeh
PDF
524-535
Seyed Hossein Ebadi, Narges Keshtiaray, Asghar Aghaei, Alireza Yousefy
PDF
536-549
Alireza Farhang Esfahan, seyed hashem Golestani, seyed Hossein Vaezi
PDF
550-563
Seyyed Farhad Anousheh
PDF
564-578
MasoomehMohammad Beigi, Parivash Almasi, Shapor Sahami
PDF
579-589
Farahnaz Pirouz
PDF
590-601
Gholam Hossein Ruzitalab
PDF
602-612
Gholam Abbas Shekari, Yasamin Mohammadzade Motlagh, Meysam Allahyari
PDF
613-637
Hamid Eivazy, Mansour Gholampour
PDF
638-645
Shamseddin Jalili Piran, Mohammad Soleymani Dorche
PDF
646-653
Rosa Khezri, Mansooreh Aligholi
PDF
654-664
fatemehAttark hamaneh
PDF
665-676
Majedeh Khaksarian, Abdol hakim Tirgarih*
PDF
677-686
Behrooz Moslemi, Ali Babaeimehr
PDF
687-697
Nasibeh Ashoori, Setareh Atefi Karajvandani, Sahar Janalizadeh Kokaneh
PDF
698-708
Boshra Sabzianpour, Rita Liyaghat, Fariba Hassan
PDF
709-754
Mohammad Ehsan Taghizadeh
PDF
755-767
Mahnaz Abbasi
PDF
768-783
Mohammad Ebrahim Kaveh, Mohammad Samipourgiri*
PDF
784-806
Hossein Kamiab
PDF
807-815
Mohammad Khanzadeh
PDF
816-833
Narges Aslangir, Fariba Shaygan
PDF
834-856
Mojtaba Nazari, Majid Hoseinpour, Abdolmajid Dejamkhooy
PDF
857-877
Bahaerh Ghaderinezhad
PDF
878-889
Arian Farhang
PDF
890-900
Fazel Abbas Zadeh, Roghayeh Baktash Jafarloo
PDF
901-912
Fazel Abbaszadeh, Reyhaneh Homayouni
PDF
913-923
Peyman Nooraei
PDF
924-932
Hamed Hayaty*, Fatemeh Monikhi
PDF
933-954
Firouzeh Delfani
PDF
955-967
Mostafa Foroutan, Shohrebanoo Parkhoo*
PDF
968-972
Sadegh Amin Dehghan, Seyed Mohammad Hos
PDF
973-985
Albert Boghsian, SaraVesali Fallah*
PDF
986-999
Mosadeh Bannezhad
PDF
1000-1016
Seyed Mahdi Mohammadi, Ali Reza Kartalaei
PDF
1017-1032
Zahra Emadi, Ali Mazarei
PDF
1033-1044
Sima Yousefi Sheikh Robat, Reza Yousefi Haji Abad, Mansour Zra’nezhad
PDF
1045-1058
Hassan Rezvani, Mohammad Bagher Amerinia*
PDF
1059-1067
RaheelBagheri Fard, Belgheis Bavar Sad
PDF
1068-1073
Esfandiar Doshmanziari, somayeh Rasti
PDF
1074-1105
Nazanin Zahra Sotoudeh, Shahram Fattahi*
PDF
1106-1118
Akbar Tashakouri Bafghi, A. Naghibi
PDF
1119-1131
Mahsa Javadi*, Rogayyeh Ataei
PDF
1132-1144
Seyed Abdul Hussein Mousavi*, Askar Jalalian, Moosa Akefi Ghaziani, Hassan Khoravi
PDF
1145-1156
Mitra Farshbaf Ghasemi Azar, Hamed Bermas
PDF
1157-1167
Dariush Gholamzadeh, Ehsan Ravana
PDF
1168-1208
Abotaleb Pakbaz, Mohammad Reza Sangari, Mahmonir Hasanvand Amozadeh, Mehdi Aziz Moradi
PDF
1209-1217
Shokrollah Tatri, Abotaleb pakbaz, Rostam Yousef Vand, Ghobad Olad
PDF
1218-1230
Shokrollah Tatri, Yasser Lotfi, Rostam Yousef Vand, Farzad Taheri
PDF
1231-1241
Abotaleb Pakbaz, Mohammad Reza Sangari, Rustam Yousefvand, Nadia Basati
PDF
1242-1250
Farhad Khademi, Javad Vahedizadeh
PDF
1251-1255
Iman Ghoushchi Neda, Sokhanvar Mohammed
PDF
1256-1267
Maryam Yousefi Fard Kandsar, Shahrokh Esmi
PDF
1268-1283
Shila Taheri*, Ahmad Reza Behniafar
PDF
1284-1301
Seyed Ali Seyedi, Gholam Reza Ashtari, Manahi Zahiri
PDF
1302-1319
Sajad Akbari Ghanjeh, Abbas Esteghlal Motlagh
PDF
1320-1327
Gholam Reza Ashtari, Seyed Ali Seyedi, Manahi Zahiri
PDF
1328-1341
Zahra Valizadeh Aliabadi
PDF
1342-1355
Mohammad Rezaie Narimisa, Manouchehr Rezaie Narimisa
PDF
1356-1395
Mohammad Rezaie Narimisa, Manouchehr Rezaie Narimisa
PDF
1396-1416
Mohammad Rezaie Narimisa, Manouchehr Rezaie Narimisa
PDF
1417-1440
Mohammad Rezaie Narimisa, Manouchehr Rezaie Narimisa
PDF
1441-1460
Mohammad Rezaie Narimisa, Manouchehr Rezaie Narimisa
PDF
1461-1483
Farzaneh Zare
PDF
1484-1492
Seyyedeh Hoda Emami Meybodi
PDF
1493-1502
Fazel Abbas Zadeh, Alemeh Pourjafar
PDF
1503-1513
Fazel Abbas Zadeh, Ramin Aghrari
PDF
1514-1522
Fazel Abbas Zadeh, Mahnaz Akbari
PDF
1523-1531
Seyed Mohammad Mousavi
PDF
1532-1545
Seyed Mohammad Mousavi
PDF
1546-1556
Hanzaleh Pirani
PDF
1557-1566
Mahsa Moradi Nejad Marian
PDF
1567-1585
Masoud İmanzadeh, Fatih Karahüseyinoğlu, Oğuzhan Altungül, Nader Parastar
PDF
1586-1593
Amin Khoshraftar, Mohsen Ehteshaminia
PDF
Mehrangiz Dejagah Masouleh
PDF
Mohsen Baharloo
PDF
Rogayeh Arbabifar, Amir Hossein Mehdizadeh, Abbas Khorshidi, Amirhossein Mehdizadeh
PDF
1627-1634
Ali Chahardoli Razaji, Azita Joibari
PDF
Seyed Mahdi Mohammadi, Ali Reza Kartalaei
PDF
Gholamreza Arefian, Hoshang Azhdari Haghighat
PDF
1661-1667
Shabnam Mohammad Reza, Nasibeh Ashouri, Maryam Akhteh, Setareh Atefi Korjvandani
PDF
Mina Ansari
PDF
Hamid Reza Vakilifard, Shahriar Faghekarimi
PDF
Giti Jahangiri, Sedigheh Abbasnasab Sardareh
PDF
Abdollah Ansari
PDF
Masoud Rahmani, Esmail Najafi, Abdol Hamid Delshad
PDF
Mohammadreza Hasanian Mamedel, Davoud Sirous
PDF
Shima Taheri, Maryam Ghasemi Sichani
PDF
Farideh Haqh Shenas Kashani, Arefeh Fadavi Asqari, Mahdi Javanmard
PDF
1768-1788
Masoud Barati, Babak Jamshidi Navid, Mehrdad Ghanbari, Farshid Kheirollahi
PDF
1789-1806
Shora Shahriari, Jahanshah Pakzad
PDF
1807-1819
Bijan Abedini, Niloofar Pour Kohandeli
PDF
1820-1837
Gholam Reza Mohtasham Zade, Abbas Esteghlal Motlagh
PDF
1838-1847
Mandana Javadi Rad, Mohammad Hasan Habibi
PDF
1848-1856
Fatemeh Hejazian, Sahar Zahed Alavi
PDF
1857-1870
Fariba Sanjari Moghadam, Vahid Maleki
PDF
1871-1887
Yaquob Abedi, Neda Askari
PDF
1888-1893
Hossein Vazifedoost, Mohammad Nazarian
PDF
1894-1903
Ramzan Gholami, Mohammad Mehdi Parhizgar
PDF
1904-1918
Shlir khalili, Ataolah Mohammadi Melgherani
PDF
1919-1930
Reza Nasrolahi Saeidloo, Mojtaba Ramazani
PDF
1931-1941
Atieh Youzbashi, Seyed Nezam oldin Emamifar
PDF
1942-1960
Seyed Amir Reza Hosseiny Pour Rafsanjany, Aboo Mohammad Asgarkhany
PDF
1961-1971
Nasim Razavi, Hasan Ahadi, Gholamreza Sarami Forooshani
PDF
1972-1986
Touraj Dehghani
PDF
1987-2000
Mehdi Nezafati
PDF
2001-2007
Farzaneh Siyaee, Gholamhosein Barakat
PDF
2008-2017
Behzad Nazari, Bahman Mirzaei
PDF
2018-2025
Elham Naruie
PDF
2026-2032
Ferdous Sharifi
PDF
2033-2044
Ramzan Gholami, Mohammad Mehdi Parhizgar
PDF
2045-2059
Mohammad Reza Saeidi Far, Milad Jahantab
PDF
2060-2067
Amin Hossein Zadeh
PDF
2068-2075
Mohammad Ajza Shokouhi, Mohammad Hadi Hosseini Sarcheshmeh
PDF
2076-2084
Farzad Gerami
PDF
2085-2090
Saeed Vaziri Yazdi, Alireza Yousefi, Narges Keshtiaray Keshtiaray
PDF
2091-2104